ОЦЕНЯВАНЕ НА СТАТИЧНАТА (СИЛОВАТА) СТАБИЛНОСТ ЧРЕЗ НАТУРНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Статичната (силовата) стабилност на металорежещите машини е едно от основните съпротивителни свойства на носещата им система, заедно с топлинната стабилност, виброустойчивостта, износоустойчивостта и свойството за запазване на началната форма. Влияе пряко върху главните показатели на ефективността- точността и производителността. Отразява се в голяма степен и върху трайността на инструмента. Това превръща стабилността във фактор, определящ нивото на най-важните характеристики на машината, а оттук- и конкурентоспособността й.

         В проспектите на фирмите няма да намерите данни за стабилността на машините им. Това си остава фирмена тайна.

Не може да разчитате на резултатите от компютърните инженерни пресмятания, които са били част от работата ви при конструирането. CAD-системите са незаменими при оценка на стабилността на корпусните детайли, тъй като показват по достатъчно достоверен начин нивото и формата на собствените им деформации. Но те не дават реална представа за преместванията в съединенията. Именно в тях се пораждат елементарните еластични премествания, които в сума формират 75-80%, а понякога и 90% от общото еластично преместване, възникващо между присъединителните повърхнини на инструмента и заготовката (т.е. между вретеното и работната маса). Върху стабилността на съединенията влияят редица систематични и случайни фактори, чието действие не може да бъде отчетено при конструирането. Към случайните можем да отнесем разсейването на нивото на предварителната стегнатост, грапавостта и отклонението от равнинност на контактните повърхнини и др., чиято първопричина е човешкият фактор.

Най-достоверни резултати се получават при реалните натурни измервания. Но за съпоставимост на данните е необходима единна методика. Нужна е и богата база данни, получени по същата методика и обхващаща машини с различни компоновки, типоразмери, производители и страни на производство.

Можем да изкажем опасение, че не разполагате с такива данни.

Затова си позволяваме да ви предложим следното:

1.                          Над 20-годишен опит в областта на теорията и практиката на измерването и оценката на статичната стабилност.

2.                          Собствена единна методика за натурно измерване.

3.                           Собствена методика за оценяване на общата стабилност в работното пространство по следните показатели:

-         максимална обща стабилност в пет посоки- +Х, -Х, +Y, -Y, +Z;

-         анизотропност на максималната обща стабилност;

-         вариация на общата стабилност в цялото работно пространство на машината;

-         вариация на анизотропността на общата стабилност в цялото работно пространство.