КОНСТРУИРАНЕ НА НОВИ МАШИНИ

 

        Предлагаме някои наши нетрадиционни решения за изграждане на нови обработващи центри, благодарение на които могат да се постигнат особено високи кинематични и динамични характеристики.

За това не е необходимо използването на по-мощни или по-високоскоростни двигатели.

Просто заместваме транслационното движение с ротационно.

А там, където транслационното движение се запазва, го превръщаме в една степен по-сложно.

        Ефектът върху скоростите и ускоренията, силите на работното подаване, опростяването на конструкцията, отпадането на необходимостта от балансиране на движещите се вертикално маси, намаляването на габаритите на машината превишава значително познатите рамки.

 

 

Нашите предложения

Text Box: Една нетрадиционна конструкция със значително по-високи нива на основните технически характеристики позволява да се навлезе в нова и незаета пазарна ниша. . Text Box: РОТИРАЩ ВИСОКОСКОРОСТЕН ВЪЗЕЛ
за подавателно и установъчно движение
при обработващи центри за суха, квазисуха и твърда високоскоростна обработка

 

·        Чрез предложения високоскоростен ротиращ работен орган може да се реализира широкообхватно безстепенно регулиране на работната подавателна скорост и скоростта на бързия ход при върха на инструмента, което позволява многократно (например, трикратно) мултиплициране на скоростните възможности на традиционния подавателен превод.

·        Чрез предложения високоскоростен ротиращ работен орган може да се реализира широкообхватно безстепенно регулиране на силата на работното подаване при върха на инструмента, което позволява многократно мултиплициране на осовата подавателна сила на традиционния подавателен превод.

·        Text Box: РОТИРАЩ ВИСОКОСКОРОСТЕН ВЪЗЕЛ
за вертикално 
подавателно и установъчно движение
при обработващи центри за суха, квазисуха и твърда високоскоростна обработка
Предложеният работен орган е подходящ за вграждане в хоризонтални обработващи центри, предназначени за суха, квазисуха и твърда високоскоростна обработка.

 

 

 

 

 

Предлага се мехатронен възел от две обръщащи маси за работно подавателно и установъчно движение по вертикална ос при хоризонтални обработващи центри, в който праволинейното транслационно движение по ос Y е заменено с ротационно. Отпада необходимостта от балансираща система, скоростта на върха на инструмента нараства съществено.

·        При високоскоростната суха, квазисуха и твърда обработка върху обработващи центри традиционният работен орган, извършващ вертикалното работно и установъчно движение, може да бъде заменен с мехатронен възел, съдържащ ротиращи елементи.

·        Мехатронният възел с ротиращи елементи за вертикално движение осигурява многократно по-висока скорост на движение на върха на инструмента в сравнение с традиционното изпълнение.

·        Предложеният мехатронен възел с ротиращи елементи за вертикално движение не се нуждае от система за уравновесяване.

           

  

 

 

Text Box: СДВОЕНИ ШЕЙНИ 
за подавателно и установъчно движение
(MOBILIS IN MOBILI)
при обработващи центри за суха, квазисуха и твърда високоскоростна обработка
  

Предага се нов принцип за реализиране на работните и установъчните движения по транслационните координатни оси на металорежещите машини с ЦПУ. Състои се в прилагането на сложно движение (Mobilis in mobili) от два работни органа, поотделно извършващи преносно и относително движение. Позволява постигане на двойно по-големи скорости и ускорения при използване на съществуващите в момента подавателни преводи. При това нарастват производителността, разширяват се технологичните възможности на машините в областта на високоскоростната и сухата обработка.

·        Високи стойности на скоростта и ускорението. Увеличението на скоростта и ускорението при MIM-движението в сравнение с традиционното решение е два пъти.

·        Повишаване на производителността на машината. Благодарение на нарастването на скоростта и ускорението на работните подавателни и установъчните движения производителността на ММ с ЦПУ се повишава.

·        Разширяване на технологичните възможности на машината. При реализиране на високите скорости и ускорения, които превъзхождат традиционните, се появява възможност за обработване на нови материали при пълноценно използване на ресурсите на режещия инструмент.

·        Повишаване на точността на контурната обработка.     Възможността за бързо спиране при рязка смяна на траекторията позволява да се избегнат грешките при подрязвания и недоработки на контура.

·        Използване на традиционното изпълнение на ПП. Вграждането на традиционни, в т.ч. и серийно произвеждани ПП не изисква допълнителни разходи, каквито са например разходите за проучване, изследване и внедряване.

·        Висока геометрична точност. За разлика от ММ с паралелна кинематика точността на траекториите и взаимното им положение може да се контролира и поддържа чрез традиционните методи и средства.

·        Запазване на габарита в план. При използване на линейни двигатели  габаритът в план се запазва. При ротационни двигатели със СВД също може да се счита, че габаритът не нараства, тъй като двигателят се вписва в габарита на телескопичните защити на направляващите.

Text Box: НАСРЕЩНО ДВИЖЕЩИ СЕ ШЕЙНИ 
за подавателно и установъчно движение
(OPPOSITUS MOTIO)
при обработващи центри за суха, квазисуха и твърда високоскоростна обработка

 

Вместо увеличаване на горната граница на скороста и ускорението на работните органи, извършващи работните подавателни и установъчните движения, се предлага нов принципен подход, наречен ОМ-принцип (Oppositus motio-лат.), състоящ се в използването на два работни органа по дадена транслационна ос, носещи поотделно инструмента и заготовката, които се движат винаги в противоположни посоки. По този начин се постига до два пъти увеличаване на скороста и ускорението на взаимното преместванемежду инструмента и заготовката при запазване на традиционните нива на скороста и ускорението на отделните работни органи. Заедно с разширяването на технологичните възможности на машините в областта на високоскоростната и сухата обработка има възможност за намаляване на един от габаритнните размери, с което се реализира икономия на производствена площ.

·        За повишаване на ефективността на използване на ММ с ЦПУ (повишаване на точността и производителността) вместо подобяване на кинематичните характеристики на движението по дадена транслационна ос следва да се търси възможност за подобряване на скоростта и ускорението на взаимното преместване между инструмента и заготовката.

·        При изграждането на компоновките на ММ с ЦПУ вместо традиционното изпълнение с един подвижен РО по дадена транслационна ос движението може да се реализира по предложения ОМ-принцип, включващ два РО, носещи поотделно инструмента и заготовката, които се движат винаги в противоположни посоки.

·        При ОМ-движението скоростта и ускорението на взаимното преместване между инструмента и заготовката могат да се увеличат до два пъти при запазване на скоростта и ускорението на отделните РО на ОМ-възела.

·        Единият от габаритните размери при ОМ-възел тип Б може да бъде намален до 33,3% в сравнение с традиционен базов вариант, което позволява да се съкрати заеманата производствена площ.