ДИАГНОСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЕДИНЕНИЯТА НА НОСЕЩАТА СИСТЕМА

 

         Предлага се разработване на схема за натурно измерване на преместванията в съединенията на носещата система. Данните се получават чрез натоварване на носещата система с променлива сила в характерни точки от работното пространство. Съставя се пълен баланс на еластичните премествания, който включва три транслации и три ротации в съединението.

 

 

         На базата на баланса се показват:

-      съединенията с най-висока и най-ниска стабилност и числовите стойности на разликите;

-      направленията, в които съединението показва най-ниска стабилност;

-       тези съединения, които се влияят в най-висока степен от локализацията на натоварването в различни точки на работното пространство;

-      съединенията, които се нарушават (отварят се) при натоварване в екстремни зони от работното пространство;

-       нееднаквост на стабилността в успоредно работещи съединения от даден възел, например в четирите танкети, върху които е разположена шейната.

 

Разполагайки с резултатите от диагностиката конструкторът може да  предприеме действия за изменение на конструкцията с цел повишаване на стабилността на най-податливите съединения. Той може да насочи усилията си не към всички посоки, а към конкретното направление на съединението, показало най-ниска стабилност.

Важно е да се помни, че икономически най-изгодно е делът на съединенията в общата стабилност да е приблизително равен.  Наличието на съединения със значително по-ниска стабилност фактически обезсмисля усилията (и разходите) за високата стабилност на останалите съединения.

Необходимо е също така да се знае, че не равенството на стабилността на съединенията е цел на конструктора, а равенството на дела в общата стабилност. Предлаганата диагностика решава именно този въпрос.

 

Предлага се също така експресно диагностициране на носещата система по вида на кривите F-δ”, където F е силата на статичното натоварване, δ- сумарното еластично преместване. Чрез този метод може да се покаже, че в носещата система има съединение със значително по-ниска стабилност. Това може да бъде съединение, в което вместо предвидената стегнатост се е появила хлабина. Откриването на това съединение вече е задача на баланса на еластичните премествания.