Тест 1

 

1.     Коя от двете ММ с ЦПУ е мултифункционална машина.

Text Box: www.mazak.eu

Text Box: www.mazak.eu

 

2.     Коя от двете координатни системи съответства на показания вертикален обработващ център.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Може ли показаната стругова машина с ЦПУ да извършва центрова обработка.

1. Да.     2. Не

 

 

 

 

 

 

4.  Възможно ли е показаният 5-координатен обработващ център да бъде използван и като многофункционална машина.

 

1. Да.             2. Не.

 

 

         5. Върху работната маса на показания вертикален обработващ център е разположен комплект въртяща и обръщаща маса. Посочете кръговите оси, по които се извършва движението на въртящата и обръщащата маса.

1. А- въртяща маса;                        2. С- въртяща маса;

   С- обръщаща маса.                        А- обръщаща маса.

 

   

 

 

 

 

         6. В кое от двете изречения е показано правилно програмиране на линейна интерполация при движението от т.1 до т.2.

1. G01 X60. Y35. F___;

2. G01 X70. Y35. F___;

 

 

7. В кое от двете изречения е показано правилно програмиране на показаната въру фигурата кръгова интерполация.

1. G02 X70. Y35. R30. F___;

2. G03 X70. Y35. R30. F___;

 

 

 

 

 

8. В кое от показаните изречения е допусната грешка в синтаксиса.

 

1. G71 P19. Q32. U1. W2. D5. F___ S___;

2. G90 X40. Z70. F___ ;

 

 

9.  В кое от двете изречения относителното програмиране на движението от т.1 до т.2 е извършено правилно.

 

1. G01 X-50. Y25. F___;

2. G01 X-50. Y-15. F___;

 

 

 

        

10. В кое от двете изречения е извършено правилно програмиране на въвеждане на режим на радиусна компенсация.

 

1.     G00 G43 D___ X-30. Y125. ;

 2.  G00 G42 D___ X-50. Y-25. ;

 

 

11. Кой от двата подавателни превода осигурява по-висока точност на позициониране.

1. С директна обратна връзка по положението.

2. С индиректна обратна връзка по положението.

 

 

         12.Изисква ли квазисухата обработка подаване на мажещо вещество в зоната на рязане.

         1. Да.                            2. Не.

 

         13. Ще зависи ли стабилността на показания обработващ център от натоварването му с една и съща сила F при две положения на вретенната кутия, намиращи се на разстояние H едно от друго. 

1. Да.                            2. Не.

 

 

 

         14. Кое от двете измервателни устройства се използва за измерване на детайли върху обработващи центри.

        

 

15. Клавишите от посочената зона на показания пулт за управление се използват за:

1- ръчно въвеждане на управляващата програма.

2- за задаване на режимите на работа системата за ЦПУ.

 

 

 

 

 

 

Правилни отговори

 

Въпрос №

Отговор №

1

2

2

1

3

1

4

1

5

2

6

2

7

1

8

1

9

2

10

2

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

 

 

Оценка

Слаб- от 1 до 4 правилни отговора

Среден- от 5 до 7 правилни отговора

Добър- от 8 до 10 правилни отговора

Мн.добър- от 11 до 13 правилни отговора

Отличен- от 14 до 15 правилни отговора